Header image alt text

ปั๊มน้ำ | ติดตั้งปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | ราคาปั๊มน้ำบาดาล | ราคาปั๊มน้ำดีซี | โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ | ปั๊มน้ำซับเมิร์ส

เป็นทางเลือกที่ช่วยบำบัดน้ำเสียโดยใช้โซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนกังหันน้ำให้ทำงาน บำบัดน้ำเสียโดยการเติมเติมออกซิเจนลงในน้ำ ช่วยให้น้ำมีออกซิเจนมากขึ้นแต่ก็คงไม่เพียงพอต่อการให้น้ำสะอาดโดยแท้จริง ดังนั้นก็ควรรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ โดยการไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ ทิ้งน้ำเสียลงแหล่งน้ำโดยไม่มีการบำบัดน้ำเสีย แต่ถ้าทุกคนทิ้งสุดท้ายผลกระทบก็จะส่งผลกระทบแก่คนในบริเวณแหล่งน้ำ แล้วก็มาโทษนั้นโทษนี้โดยไม่กลับหันไปมองการกระทำของตัวเองที่ทำต่อแหล่งน้ำ ควรอนุรักษ์แหล่งน้ำช่วยกัน

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตบนโลก ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทำให้สามารถนำแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อนซึ่งมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงในทันที เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง และไฟฟ้าที่ได้นั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) จัดว่าเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและไม่สร้างมลภาวะใดๆ ขณะใช้งาน โดยส่วนประกอบของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก คือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Array) เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) และแบตเตอรี่

ด้วยความตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในด้านพลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้จัดทำโครงงานได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว โดยการสร้างอุปกรณ์ต้นแบบในการการเพิ่มปริมาณออกซิเจน โดยใช้พลังงานทดแทนที่สะอาดและไม่สร้างมลภาวะใดๆ ขณะใช้งาน

เป็นการเติมอากาศด้วยใช่พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วย แผงโซล่าเซลล์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเพราะความต้องการเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำDO จะช่วยเร่งการออกซิไดซ์ สิ่งปฎิกูลต่างๆได้ดีแล้ว การใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ คือเป้าหมายสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีโซล่าเซลได้พัฒนามาจนเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจนถึงระดับครัวเรือน และเข้ามาสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงวันนี้การบำบัดน้ำเสียด้วยโซล่าเซล จะยังไม่เป็นที่นิยมและแพร่หลาย แม้ระบบโซล่าเซลบำบัดน้ำเสียจะยังใช้ได้กับพื้นที่ชุมชน แต่ก็เป็นจุดเริ่มที่สำคัญในการลดปริมาณน้ำเสียมวลรวมของประเทศได้อย่างมาก และลดต้นทุนเรื่องค่าไฟฟ้าหลักภายในประเทศได้อย่างมหาศาล หากมีการกระทำอย่างเต็มรูปธรรม.

กังหันบำบัดน้ำเสียแบบโซล่าเซลล์คือการนำเอาระบบโซล่าเซลที่เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ มาใช้ทดแทนพลังงานหลัก  เซลล์แสงอาทิตย์จะแปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า แต่เนื่องจากแต่ละเซลล์มีค่าทางไฟฟ้าน้อย การจะนำมาใช้งานจึงต้องนำมาเรียงต่อกันหลายเซลล์เป็นแผงเซลล์เพื่อให้สะดวกในการใช้งานและมีค่าทางไฟฟ้าเพียงพอ กังหันบำบัดน้ำเสียแบบโซล่าเซลเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรงอีกด้วยนอกจากจะไม่ต้องจ่ายค่ากระแสไฟตลอดไปแล้ว ยังสร้างความสวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางสิ่งแวดล้อม ต่อระบบภูมิทัศน์ ต่อองค์กรของท่านด้วย ความรับผิดชอบให้สังคมไทย

กังหันทุกรุ่นสามารถใช้ได้กับระบบโซล่าเซลล์  แต่ต้องใช้การออกแบบควบคู่ไปกับข้อมูลทางวิศวกรรมนั้น โดยเน้นที่ประโยชน์การใช้งานของผู้ใช้โดยตรง เครื่องเติมอากาศด้วยโซล่าเซลล์ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ การประหยัดพลังงาน การเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ และระยะเวลา มีความทนทานในการใช้งานสูง

การโลกร้อนทางหนึ่งคือการใช้พลังงานโดยประหยัด และ มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่สะอาดและไม่มีวันหมดไป และการใช่กังหันบำบัดน้ำเสียเซลล์แสงอาทิตย์ถือเป็นการดัดแปลงใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรงอีกด้วย

 

 

            ทำไมต้องโรงไฟฟ้าจากขยะ จำนวนประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี สิ่งที่ตามมาก็ขึ้นขยะจากทุกๆครัวเรือน การเพิ่มขึ้นของขยะทำให้ต้องมีแนวคิดในการกำจัดขยะแล้ววิธีที่ไหนที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แล้วก็มีการเสนอว่าให้นำขยะไปผลิตเป็นไฟฟ้าเพราะเป็นแนวทางที่จะช่วยลดปริมาณจำนวนขยะ นอกจากจะเป็นการกำจัดขยะแถมยังได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้ เป็นแนวคิดที่ดีมากๆ เป็นการช่วยรักษาสิ่ง แต่ก็ขึ้นกับเทคโนโลยีในการดูแล มลพิษที่อาจจะกำจัดในภายหลัง จึงเกิดเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยใช้เชื้อเพลิงจากขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้(RDF) ซึ่งเป็นระบบการเผาไหม้ แก๊สซิไฟเออร์ (Gasification System) โดยนำ Product  Gas ที่ได้มาสันดาปภายในเครื่องยนต์รอบต่ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

 

            ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการจัดการขยะชุมชนมายาวนาน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีปริมาณขยะชุมชนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน แม้ว่าภาครัฐจะพยายามบริหารจัดการขยะชุมชนทั้งการจัดเก็บเคลื่อนย้ายรวมถึงการทำลาย โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบกำจัดขยะ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณขยะชุมชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องกำจัดให้ถูกวิธีและเหมาะสม เพราะหากไม่มีการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ในสัดส่วนที่มากขึ้น ในปี 2558 จะมีปริมาณขยะต่อวันถึง 49,680 ตัน หรือ 17.8 ล้านตัน ต่อปี

        ในประเทศไทยนั้นที่มีปริมาณขยะ 50 – 100 ตันต่อวัน และมากกว่า 100 ตันต่อวันทั่วประเทศ พบว่ามี 30 แห่งที่มีศักยภาพจะนำมาผลิตเป็นพลังงานได้เพิ่มเติม ต้นปี 2551ประเทศไทย มีโรงไฟฟ้าขยะก่อสร้างแล้วเสร็จและผ่านการทดสอบระบบแล้ว 3 โรง กำลังผลิตรวม 4.125 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเตาเผาขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองภูเก็ต กำลังการผลิต จำนวน 2.5 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าหลุมฝังกลบขยะ ราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ กำลังการผลิต จำนวน 1 เมกะวัตต์ และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานจังหวัดระยอง กำลังการผลิต จำนวน 625 กิโลวัตต์ส่วนโรงไฟฟ้าขยะ ที่อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ 3 แห่ง ได้แก่ โครงการกำจัดขยะเกาะช้าง จ.ตราด กำลังการผลิต จำนวน 70 กิโลวัตต์ โรงไฟฟ้าหลุมฝังกลบขยะกำแพงแสน จ.นครปฐม กำลังการผลิต จำนวน 870 กิโลวัตต์ และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม จ.ชลบุรี มีกำลังการผลิต จำนวน 950 กิโลวัตต์ จากการสำรวจของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในการศึกษาขยะชุมชน

ผลดีและผลเสียของการผลิตไฟฟ้าจากขยะ

ผลดี

  1. ไม่ต้องคัดแยกหรือบดตัดขยะมูลฝอยก่อน

  2. เป็นเทคโนโลยีที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายและได้รับการทดสอบแล้วสำหรับการเผา ทำลายขยะมูลฝอยและมีสมรรถนะตรงตามวัตถุประสงค์

  3. สามารถจัดการกับขยะมูลฝอยที่มีองค์ประกอบและค่าความร้อนที่เปลี่ยนแปลงตลอด เวลาได้เป็นอย่างดี

  4. สามารถให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนได้สูงถึง 85%

  5. เตาเผาแต่ละเตาสามารถก่อสร้างให้มีความสามารถในการเผาทำลายได้ถึง 1,200 ตันต่อวัน (50 ตันต่อชั่วโมง)

  6. เป็นแหล่งพลังงานราคาถูก

  7. ช่วยลดปัญหาการกำจัดขยะ

  8. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1.37 ล้านตันต่อปี

ผลเสีย

  1. เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและบำรุงรักษาค่อนข้างสูง

  2. การรั่วไหลของสารพิษ

            สถานที่ในทะเลทรายมีอากาศร้อนสูงและความเข้มแสงที่สูง การใช้แผงโซลเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าจึงสามารถทำได้ง่ายๆ แต่ก็ลืมไม่ได้ว่าถ้ามีอุณหภูมิสูงจะทำให้ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ลงลด ดังนั้นในทะแลทรายยังมีวิธีการหลากหลายในการที่จะผลิตไฟฟ้า แสงแดดกลางวันกลางทะเลทรายจึงเป็นสิ่งที่อันตรายแก่ตัวบุคคล กลางติดตั้งในเวลากลางวันจึงควรที่จะหลีกเลี่ยง

             การใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในทะเลทรายเป็นมากขึ้น การเกิดปรากฏการณ์ของตลาดพลังงานสะอาดใหม่ทั่วโลกของโซล่าเซลล์ การประกันคุณภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ยังได้รับการมีส่วนร่วมมากขึ้นในการจัดการคุณภาพและการตรวจสอบโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาค เช่น ละตินอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง มีหลายสถานที่ และในเว็บไซต์หรือที่ใกล้กับทะเลทราย สภาพแวดล้อมภูมิอากาศทะเลทรายก่อให้เกิดความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเครียดและทุกองค์ประกอบของระบบโซล่าเซลล์ ได้แก่ อินเวอร์เตอร์ ติดตั้งระบบ และโมดูลโซล่าเซลล์

สิ่งที่เป็นทะเลทราย?

             ในทางวิทยาศาสตร์นั้นมีคำจำกัดความที่แตกต่างกันหลายแห่งทะเลทรายคำนิยามง่าย ๆ คือเป็นภูมิภาคแห้งของดินแดนที่แห้งแล้งมีน้อยหรือไม่มีฝนพืชและสัตว์และมีเพียงไม่กี่คนที่อาศัยอยู่ที่มีประมาณ 35% ของพื้นผิวทวีปของโลกที่มีต่อทะเลทรายละเอียด ครอบคลุมกว่า 33 ล้านตารางกิโลเมตร

ปัญหาของแผงโซล่าเซลล์ในทะเลทราย

             ทะเลทรายที่กว้างใหญ่มหาศาลอาจถือสำหรับสิ่งที่ดีสำหรับโซล่าเซลล์ที่จำกัด โดยค่อนข้างชัดเจน ข้อจำกัดและปัญหาที่เกิดขึ้น

1 ) อุณหภูมิ : ให้สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและในทะเลทราย แล้วความร้อนที่ส่งไปยังโซล่าเซลล์ภายใต้สภาพอากาศที่อุณหภูมิสูง อาจก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ลดลงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ติดตั้งโซล่าในทะเลทรายที่มีอุณหภูมิที่สูง

2 ) เพิ่มทรัพยากรเพื่อลดผลกระทบต่อความร้อน ส่วนประกอบที่ไวต่อการกระตุ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากอินเวอร์เตอร์กับโมดูล – ต้องดีและมั่นคง ความเย็น ซึ่งจะต้องเพิ่มการลงทุนของทรัพยากร ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ในทะเลทราย โครงการนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ ซึ่งเป็นสินค้าราคาแพง แต่ในภูมิภาคดังกล่าวและท้าทายเพื่อการขนส่งระยะทางไกลมาก

3 ) ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงในทะเลทรายที่เกี่ยวข้องกับเวลาและอุปกรณ์ , ขับรถขึ้นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาพืช ในการ ทำความสะอาดการบำรุงรักษาและความปลอดภัยที่โรงงานต้องใช้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในโรงแรมซึ่งมีราคาแพง

4 ) พายุทราย : พายุทรายที่จะเกิดขึ้นบ่อย เช่น ปักกิ่ง และเตหะราน การรวมกันของลมเป่าคมเม็ดทรายสามารถก่อให้เกิดการสกปรกและแม้กระทั่งความเสียหายแผงโซล่าเซลล์พอลิเมอร์คอมโพเนนต์ โดยเฉพาะ เช่น แบ็คชีท , เคลือบ บนกระจกที่ต้องสะท้อนไปยังด้านหน้าและสายเคเบิล นอกจากนี้ พายุทรายที่อยู่บนพื้นผิวโมดูล ( สกปรก ) ที่ต้องทำความสะอาดอีกครั้งซึ่งเน้นความต้องการการวางแผนซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพ

5 ) ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ : กาควบคุมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาแต่ยังเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง นักพัฒนาโครงการและนักลงทุนมักจะเลือกที่จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ไม่ไกลเกินไปจากพื้นที่ย่านชุมชนเมือง แทนในโดดเดี่ยวท่ามกลางทะเลทรายขนาดใหญ่ จึงออกจากส่วนขนาดใหญ่ของโลก ทะเลทรายที่ใช้ไม่ได้ นี้เป็นจริงยิ่งสำหรับทะเลทรายที่ห่างไกล เช่น ทวีปแอนตาร์ติกาซึ่งอยู่ไกลออกใหญ่ๆการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

6 ) การเชื่อมต่อ : ร่วมกับทางภูมิศาสตร์ ข้อจำกัด กล่าวถึง ความท้าทายอื่นอยู่ กับการขนส่งของผลิตพลังงานที่มันต้องการ ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ยิ่งห่างไกล เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่จะจัดหาพลังงาน , ขนาดใหญ่ระบบเป็นสายเคเบิลเครือข่ายที่ต้องมีคุณภาพสูงเพื่อให้ขนส่งผ่านระยะทาง

7 ) ผลที่เกิดขึ้นในพืชและสัตว์ แม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นช่องว่างในการรับรู้ซึ่งแทบไม่มีอะไรเติบโตและชีวิตยังหลายของโลกทะเลทรายเป็นบ้านของพืช นก และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับสภาวะรุนแรงและทำให้ภัยคุกคามของความแห้งแล้งในการตรวจสอบ พืชหลายชนิดมีวัฏจักรชีวิต  แต่ความเร็วสูงของการสืบพันธุ์ ในขณะที่สัตว์

8 ) ความซับซ้อนและเงื่อนไข: ทะเลทรายจะแน่นอนไม่ได้ทำเฉพาะของน้ำแข็งหรือทรายเนินทรายเพียงอย่างเดียว แต่สามารถรวมทั้งจะประกอบด้วยแห้งแล้งที่ดินหิน พวกที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในการติดตั้งอย่างเหมาะสมและปลอดภัยเป็นไปได้ทั้งหมดที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในที่ปลอดภัยและเหมาะสม

9 ) ความเป็นอันตรายและค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในทะเลทรายคือความท้าทายมากขึ้น ไม่เพียงแต่จะต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่วัสดุมากขึ้นและเข้าถึงได้มากขึ้นที่ห่างไกลพวกเขาจากเมือง แต่ยังมีงานก่อสร้างต้องทำงานภายใต้เงื่อนไขที่รุนแรงที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ร้ายแรงทางการแพทย์

10 ) ความไม่มั่นคงทางการเมือง : หลายพื้นที่ขนาดใหญ่ของโลกที่ใกล้เขตเมืองใหญ่ในกระบวนการภูมิภาคมีแนวโน้มที่จะเกิดความไม่สงบทางการเมือง การคุกคามของการก่อการร้ายและสงคราม มันมีความเสี่ยงสูงมากในการลงทุนโดยรวม

 

           สิ่งที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพลังงานแสงอาทิตย์ ในการใช้โซล่าเซลล์ดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้ทั่วโลกใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กับ รัฐบาล ประชาชน และธุรกิจทั่วโลกเราตระหนักถึงประโยชน์สิ่งแวดล้อมและสะอาดในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งๆที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสะอาดของพลังงานแสงอาทิตย์ ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาวะเรือนกระจกคืออะไร?

            ภาวะเรือนกระจกที่เกิดขึ้นมีผลกระทบภาวะโลกร้อนของความร้อนที่ติดอยู่โดยก๊าซเรือนกระจก (GHG : Green House Gas) ระหว่างตัวเองและพื้นผิวของโลก  มีก๊าซเรือนกระจกต่างๆที่สามารถพบได้ในชั้นบรรยากาศของโลกในปริมาณที่แตกต่างกันอยู่ ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศที่เกี่ยวข้องมี: ไอน้ำ (H2O)  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)  โอโซน (O3) และคลอโรคาร์บอนฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เป็นต้น

            ทำให้ส่งผลกับหลักให้กับภาวะโลกร้อน บนโลก (ประมาณการ 2010) มาจากไอน้ำและเมฆ (75%) ตามด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (20%) ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญอีกประมาณ 5 – 10% ไปข้างหน้าของโอโซนซึ่งก่อให้รอบ 3-7% ของก๊าซเรือนกระจกออกหุ้นส่วนที่เหลือของเค้กก๊าซเรือนกระจกทั้งก๊าซอื่น ๆ บางอย่างและละอองลอย

            ผลเรือนกระจกของก๊าซเรือนกระจกจะส่งผลต่อธรรมชาติเพราะไม่มีก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศเฉลี่ยจะต่ำกว่ามากและทำให้มีชีวิตบนโลกยากมากขึ้นสำหรับหลายชนิด  ในเวลาเดียวกัน แต่ถ้าผลที่เพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยอุณหภูมิจะสูงขึ้น (โลกร้อน) และเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์

การปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งมีการขยายตัวและประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายบนโลกจะมีการหารือถึงการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของภาวะเรือนกระจก

             ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ง่ายมากที่จะกำหนด แสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่พบมากที่สุด และสะดวกที่สุด มีก๊าซเรือนกระจกเกิดจากการผลิต พลังงานทั้งหมดคาดว่าผลผลิตที่คาดไว้ในช่วงวงจรชีวิตของระบบ (ทั้งหมด) เรียกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า (GHGe) ของการใช้โซล่าเซลล์

              นอกเหนือไปจากผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกโดยตรงการผลิตอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ มีปัจจัยอื่น ๆเช่น

           1) โลหะที่เป็นพิษแคดเมียมแคดเมียมเทลลูไรด์ ( ใช้ใน CdTe ) ฟิล์มบางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งจะเป็นเล็กน้อยถ้าการดูแลที่เหมาะสมแล้ว อีกธาตุพิษ ตะกั่ว เป็นส่วนหนึ่งของการประสาน โดยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากระจอกที่นี่เช่นกัน และในกรณีใด ๆ , ตะกั่วไม่จําเป็นสําหรับการบัดกรี

           2) ภัยคุกคามของนก : นี้อาจมาจากพลังไฟสูงที่สร้างขึ้นโดยจดจ่อพลังงานแสงอาทิตย์ ( CSP ) ระบบเมื่อเมื่อนกข้ามลำแสงพลังสูงเส้นทาง

           3) การใช้ที่ดิน : เมื่อระดับขนาดฟาร์มโซล่าเซลล์ และเมื่อ 9m2 / และ / 16m2 MWH สำหรับขนาดใหญ่ CSP โดยใช้ระบบอาหารและอาคาร ตามลำดับ

          4) การตัดไม้ทำลายป่า : เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับผลของการใช้ที่ดิน การตัดไม้ทำลายป่ายังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นไม้ในกรณีดังกล่าวไม่เพียง แต่ตัดเพื่อให้สถานที่สำหรับที่ดินเพื่อสร้างระบบ แต่ยังเพื่อลดการผลของของเสียพลังงานแสงอาทิตย์นี้คือผลที่ออกมาหลายรูปแบบ ไม่เฉพาะอุตสาหกรรมหลายกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ , อินเวอร์เตอร์ , ติดตั้งระบบ ฯลฯ นอกจากนี้ยังสร้างเสียไม่สามารถใช้งานและ / หรือวัสดุที่เสียหายไป แต่สินค้าโซล่าเซลล์มีจุดที่สิ้นสุดของวงจรชีวิตของพวกโซล่าเซลล์ ได้ตัวอย่างเช่นในรอบกว่า 5 ปี กว่า 13 ตัน รีไซเคิลของแผงโซล่าเซลล์ แม้ว่าจะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ ( e-waste ) กฎระเบียบในสถานที่ในส่วนต่างๆ ของโลก เช่น ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( WEEE ) คำสั่งในสหภาพยุโรป ( EU ) แต่ส่วนที่ล้มเหลวที่จะครอบคลุมทั้งหมดของโซล่าเซลล์ขยะที่เพิ่มพูนขึ้นกว่าปี นอกจากนี้ แม้ว่าเรียบร้อยแล้วรีไซเคิล  รีไซเคิลอัตราอยู่ใกล้แต่ไม่เต็ม 100 % และแน่นอนไม่ลืม โซล่าเซลล์ของเสียในรูปแบบของความเสียหายหรือโมดูลที่มีคุณภาพต่ำที่ผู้ผลิตที่ไม่เคยออกจากโรงงาน

 

การที่ประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ช่วยให้ง่ายต่อประโยชน์ใช้สอย ถ้าเป็นมีพื้นที่ที่จำกัดจำเป็นต้องใช้การประยุกต์นำแผงโซล่าเซลล์ไปทำ หน้าต่าง ม่าน สิ่งที่ให้ได้พลังงานไฟฟ้า ที่เป็นนิยมก็คือรูฟท็อป เป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา การติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องใช้ความชำนาญการในการติดตั้งบนหลังคา แล้วในปัจจุบันนี้ในประทศที่พัฒนาแล้ว ต้องยอมรับกับการต่อสู้กับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและทำให้การเปลี่ยนแปลงในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม , ยานพาหนะไฟฟ้าโดยทั่วไป รวมทั้งยานพาหนะใช้โซล่าเซลล์ที่เพิ่มขึ้น

โซล่าเซลล์คุณภาพดี ซันเนอร์ยี่

รถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์?

รถยนต์ใช้โซล่าเซลล์ :  ยานพาหนะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือเพียงแค่สร้างและเก็บไฮโดรเจนสำหรับการเผาไหม้ยังอาจเป็นไปได้ในอนาคต แต่คำปกติบางเซลล์แสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์รถยนต์รถยนต์ไฟฟ้า ยานพาหนะดังกล่าวจะต้องพึ่งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการจัดเก็บ แต่ชาร์จอินรุ่นฟอสซิลจะให้ความน่าเชื่อถือ และช่วงอีกต่อไป

ประวัติศาสตร์การพัฒนาของยานพาหนะไฟฟ้า

เทคโนโลยีแรก ก้าวไปสู่การสร้างรถไฟฟ้า เทเคนนิน ในปี ค.ศ. 1827 นักบวชที่ชื่อ อนีออส เจ็ทลิก เมื่อเขาสร้างแรกใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ปีถัดมาเขาก็ใช้ในรถเล็ก

ตัวอย่างเช่น ในยานพาหนะในปัจจุบันคือ โตโยต้า พริอุส นิสสัน ฟอร์ดโฟกัส ไฟฟ้าแบบขดลวด และเชฟโรเลต โวลต์ โตโยต้า รถที่เป็นผู้นำในตลาด EV )

– ข้อดีของรถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์

ประโยชน์มากมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เหล่านี้จะใช้ในรถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์ที่มีข้อจำกัดน้อย แต่มาเริ่มเห็นข้อดีทั่วไปของรถไฟฟ้า ที่เป็นอิสระจากเชื้อเพลิงรถยนต์ โดยที่ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้าที่สามารถเรียกเก็บได้ในบ้าน โดยเฉพาะช่วงกลางคืน และปิดช่วง สาธารณะสถานีชาร์จอยู่ตอนนี้ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และจะกลายเป็นที่แพร่หลาย เช่น ปั๊มน้ำมัน

1) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: ยานพาหนะไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ยกเว้นการผลิตและประกอบชิ้นส่วนในการผลิตของตนเอง และนอกจากการผลิตไฟฟ้าสำหรับชาร์จพวกเขา

2) ประสิทธิภาพ: รถยนต์เบนซินเป็นฟุ่มเฟือย ประสิทธิภาพของถังล้อ EV ได้ถึงสามครั้งว่ารถแก๊ส ล้อดีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน แต่ก็ยังคงดีกว่า Regenerative เบรกให้พลังงานจลน์ของรถจะถูกแปลงกลับใช้พลังงานเพิ่มเติม ปรับปรุงประสิทธิภาพ

3) ประหยัด: ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับต้นทุนของการไฟฟ้าถูกซื้อ แต่จะต่ำกว่าเบนซิน

4) แรงจูงใจของรัฐบาล: รัฐบาลในหลายประเทศจะเสนอสิ่งจูงใจในการซื้อรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สะอาด จีนเป็นตัวอย่าง หนัก การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้า.

5) ความนิยม: ยานพาหนะไฟฟ้าจะกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นและเป็นสัญลักษณ์

6) ความปลอดภัย: ไม่มีเชื้อเพลิงที่ติดไฟ, ยานพาหนะไฟฟ้าเป็นปลอดภัยแม้ในกรณีของการเกิดอุบัติเหตุ แม้เบรกสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ และฟื้นฟูสุขภาพ. ปัญหาเดียวคือเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งสามารถระเบิดได้ในสถานการณ์ที่หายาก ผู้ผลิตที่คาดว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย UNECE 100 EV

7) ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ: การปรับปรุงในเทคโนโลยี, ตัวเลข, การผลิตมากขึ้นรัฐบาลบริเวณ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อให้ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับวงจรชีวิตของวี

8) การบำรุงรักษาต่ำ: ยานพาหนะไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือมากและต้องบำรุงรักษาน้อยกว่าเครื่องยนต์เบนซิน ที่ซับซ้อน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและยังลดลงเสียก่อน

9) ลดเสียงรบกวน: รถยนต์ไฟฟ้าจะเงียบกว่า เพราะเพียงการย้ายส่วนหนึ่งในไดรฟ์มอเตอร์ อย่างไรก็ตาม เสียงต่ำที่มีความกังวลเป็นคนเดินเท้าด้วยทางสายตาอาจจะเสี่ยง บางเทียมเสียงอาจจะเพิ่มที่ความเร็วต่ำเพื่อแก้ไขปัญหานี้

10) สูงกว่าอัตราเร่ง: ให้พลังเหมือนกัน รถไฟฟ้า เบา มีแรงเฉื่อยน้อยกว่า ดังนั้นการเร่งที่ดีขึ้น เช่น โมเดล Tesla S อ้างว่า 0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใน 3 วินาที

11) พลังงานความยืดหยุ่น: ไฟฟ้าจะสามารถใช้ได้จากหมายเลขของแหล่งสำรอง

– ข้อจำกัดของรถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์

ข้อจำกัดหลักของรถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์ที่มีราคาเริ่มต้นสูง และช่วงที่จำกัด ระหว่างค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามข้อจำกัดเหล่านี้ของ รถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์มีการค่อยๆเอาชนะเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ต้นทุนลดลง และปริมาณการขายเพิ่มขึ้น ข้อแม้ว่าต้องมาตรการใหม่รองรับรถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์สามารถรับพลังจากดวงอาทิตย์ได้ และสามารถเก็บพลังงานส่วนเกิน ถ้าใช้ได้ แต่พวกเขาต้องพึ่งพาพลังงานที่เก็บไว้เมื่อแสงแดดไม่สามารถใช้ได้ รถยนต์ที่ใช้โซล่าเซลล์จะต้องพิเศษ เพรียวเรียวลมเพื่อหลีกเลี่ยงแรงเสียดทานอากาศพลศาสตร์จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ในรถยนต์แบบใช้ความร้อนพลังงานความร้อนโดยสารเมื่อจำเป็น เครื่องยนต์ขับเคลื่อน ระบบเครื่องปรับอากาศ จะช่วยให้ความเย็นในวันฤดูร้อนที่ร้อน ความร้อนและการละลายน้ำแข็งในรถไฟฟ้า จะมีไฟฟ้าส่วนใหญ่ แต่รวมกับแบตเตอรี่และมอเตอร์การจัดการอุณหภูมิ แนวทางที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่และมอเตอร์ พลังงานความร้อนที่ใช้เพื่อให้ส่วนของห้องโดยสารร้อน นี้จะยืดอายุแบตเตอรี่ ปั๊มความร้อนสามารถใช้ทั้งความร้อนและความเย็นได้ตามที่ต้องการฉนวนกันความร้อนห้องโดยสารมีการปรับปรุงในรูปแบบใหม่

ศักยภาพและโอกาสในการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออฟกริด(off-grid)

 

              คนมากกว่าสองพันล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า ที่มีการจำกัดความเป็นไปได้ของการสื่อสาร การศึกษารวมทั้งคุณภาพของการดูแลสุขภาพ โอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดการแพร่กระจายของโรค จากมุมมองนี้ความสำเร็จของการใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ควรจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด(off-grid)หรือระบบปิด ที่ใช้แบตเตอรี่ในการสำรองไฟฟ้า

               ในปีล่าสุด ระบบโซล่าเซลล์ ที่ทำงานอย่างอิสระจากการเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายของการไฟฟ้าใช้เพียงแค่แบตเตอรี่ เรียกว่า โซล่าเซลล์แบบออฟกริด ( PV ) ที่ระบบมีมากขึ้นกลายเป็นประเด็นร้อนที่สุดในอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์และเป็นสาเหตุหลักที่สำคัญของไฟฟ้ามาก ในประเทศที่เป็นเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น อินเดีย และบราซิล ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด(off-grid) ถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากและยั่งยืน เพื่อให้เกิดความสะอาดและสะดวกในกับครัวเรือนในชนบทที่ห่างไกลและชาติใดที่สามารถหากำไรจากแสงดวงอาทิตย์ดี การพิจารณาเหล่านี้ไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น แต่ยังไม่มีความปลอดภัยและการอ้างอิงที่ได้รับจากงานน้ำมันและก๊าซที่ขับเคลื่อนพืชเป็นดินแดนกว้างใหญ่และความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของประเทศเหล่านี้ที่ซับซ้อน นอกจากนี้ความเข้มแสงแดดรังสีของหลายประเทศในซีกโลกใต้มีมากมาย แต่ใช้เพียงเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้น

              นอกจากเรื่องของศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  จะไม่เพียงพอแต่สามารถใช้ในชนบทและในพื้นที่เมืองหลวงของอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศด้วย ระบบออฟกริดในเการติดตั้งไฟฟ้าราคาถูกลง  นอกจากนี้ยังอาจใช้เป็นระบบสำรองไฟฟ้าในยามที่จำเป็น สำหรับโรงพยาบาลหรือเซิร์ฟเวอร์ชาติของประเทศใดๆ และโซล่าเซลล์แบบออฟ กริด

               หนึ่งของประเทศที่ค้าน้ำมันของโลกที่ร่ำรวยที่สุดในซาอุดีอาระเบีย ได้ในช่วงต้นทศวรรษนี้ได้ประกาศว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกลยุทธ์ที่ส่งให้เป็นผู้ส่งออกชั้นนำในอนาคต ทั้งเรื่องของน้ำมันและไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลยุทธ์นี้เป็นการเพิ่มของนโยบายด้านพลังงานของลูกค้าจำนวนมากในยุโรป อเมริกา และเอเชีย ที่แสวงหาทางออกของการพึ่งพาน้ำมันเพียงอย่างเดียว

                ส่วนในระเทศอินเดีย คนกว่า 400 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรอินเดีย ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ทรัพยากรด้านพลังงานธรรมชาติที่หายากของนอกเหนือจากถ่านหินที่ดียังมีแสงดวงอาทิตย์ ระบบสายส่งไฟฟ้ายังช้า โดยเฉพาะในภาคเหนือของอินเดีย และสูงอัตราการกระจายตัวของอินเดียครัวเรือนทั่วประเทศธรรมดาและพื้นที่ภูเขา

 

 

อุปสรรคจากระบบโซล่าเซลล์

แต่อุปสรรคอีกมากมายของนักลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐที่มีศักยภาพและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ : ผู้ที่มีความสามารถทางการเงินที่ยังจำกัดของผู้ที่ยังขาดการเข้าถึงไฟฟ้าใน กรณีส่วนใหญ่มิใช่อุปสรรคในการนี้ผู้ผลิตโซล่าเซลล์ของประเทศจีนยังระบุระยะของดอกเบี้ยที่มีมากขึ้นและผู้ผลิตที่ผลิตโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพสูงแบตเตอรี่หรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าในราคาที่ต่ำมาก ที่สำคัญปัญหาสำหรับผู้ประกอบการพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด และนักลงทุน นอกจากนี้ยังมีไม่บ้างบริษัทผู้ผลิตจีนที่เสนอที่สมบูรณ์และการแก้ปัญหาระบบโซล่าเซลล์คุณภาพดี เพื่อให้องค์ประกอบต้องซื้อทีละชิ้น นี้ไม่ได้เป็นเพียงใช้เวลาและเงินที่ แต่ยังเป็นงานที่เสี่ยง ที่ขายต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ คุณภาพสูง ราคาถูก ระบบจึงสามารถแรกที่สำคัญขั้นตอนต่อธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในตลาดโซล่าเซลล์